چند مورد کوتاه در مورد انتخاب استاندار خراسان جنوبی ۱ – آنچنان استان از درجه اعتبار و حساسیتی برخوردار است نزد دلتمردان که دنبال بهترین و اصلح ترین گزینه هستند ۲ – استان در معادلات دولت و دلتمردان جایی ندارد و صدای کسی هم بجایی نمی رسد و اعتراضی برای انتخاب استاندار نیست ۳ – استاندار فعلی در جایگاه خود می ماند و به عنوان نماینده عالی دولت فعالیت می کند بر اساس سیاست های دولت

به هر صورت باید تکلیف استاندار خراسان جنوبی روشن شود تا مدیران هم در استان تکلیف کار خود را بدانند ؛متضرر اصلی مردم هستند