ظهر امروز طی تماس خانواده خانم حدودا ۳۷ ساله با مرکز فرماندهی سازمان آتشنشانی  بیرجند و اعلام اینکه وی حدود نیم ساعت پیش به داخل اتاق رفته و درب اتاق را نیز قفل نموده است، دو تیم امدادی از ایستگاههای شماره یک و مرکز فرماندهی مهرشهر به محل حادثه واقع در خیابان صمدی اعزام شد وبه محض رسیدن اقدام به باز کردن درب اتاق نموده که باجسم نیمه جان خانم حدودا ۳۷ ساله روبه رو شدند.
آتشنشانا سریعا طناب را از دور گردن وی بازکردند و جهت انجام احیا تحویل عوامل اورژانس دادند.
خوشبختانه با اقدامات بموقع آتشنشانان و عوامل اورژانس وی از مرگ حتمی نجات یافت