🔹استاندار خراسان جنوبی از پروژه بهسازی ورودی شهر آبیز بازدید کرد.
این پروژه که از مصوبات سفر استاندار به شهرستان زیرکوه نیز می باشد، به متراژ ۲.۵ کیلومتر در ورودی شهر آبیز در حال اجراست.
🔹اجرای این پروژه ۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در حال حاضر ۵۰۰ میلیون تومان آن از محل اعتبارات شهرستانی تأمین شده است.
🔹جدول گذاری و زیرسازی یک لاین از این محور انجام شده و از یک ماه آینده توسط راه و شهرسازی آسفالت می شود.
🔹با اجرای این محور، دو بخش بافت قدیم شهر و شهرک آبیز به هم متصل می شوند.
🔹ورودی آبیز از نقاط حادثه خیز شهرستان زیرکوه است و بهسازی آن تسهیل در تردد خودروها، ایمنی شهروندان(۵ هزار نفر اهالی شهر و مسافران) و ارتقاء محور را به همراه دارد.