موسوی مدیر کل ستاد اجرایی استان از توزیع ۶٠هزار ماسک بصورت رایگان در پویش احسان الحسین ستاد اجرایی فرمان امام(ره)در دهه اول محرم به منظور حفظ سلامت عزادارن اباعبدالحسین(ع)با کمک سازمان تبلیغات بین هیئت ها استان خبر داد.

موسوی مدیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)استان خراسان جنوبی گفت در پی تاکیدمقام معظم رهبری مبنی بر دقت و رعایت پروتکل های بهداشتی در هیئت های عزاداری ماه محرم و صفر ، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)طی پویش احسان الحسین(ع) توزیع ۶٠هزار ماسک به ارزش ریالی ٧٢٠میلیون ریال بصورت رایگان در دهه اول محرم به منظور حفظ سلامت عزادارن اباعبدالحسین(ع)با کمک سازمان تبلیغات بین ١٣٠٠هیئت استانی توزیع گردید.