مهندس مرتضی مقری دبیرانجمن شرکتهای ساختمانی،تاسیساتی وراهسازی ونماینده بخش خصوصی در شورای فنی استان

گفت برخی تنگ نظریها وتفسیرهای شاذ از قوانین نفس صنعت پیمانکاری استان را به شماره انداخته است
وی خواستار مداخله شخص استاندار ومعاون امور عمرانی ورئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان برای رفع مشکلات حوزه پیمانکاری استان شد
مقری افزود برخی از مشکلات ناشی از تحریم ظالمانه،گرانی واپیدمی کرونا است،اما در استان عمده مشکل از برخی تنگ نظریها وتفسیرهای شاذ وخاص از قوانین است که رفع آن نیاز فوری به تشکیل رفع موانع تولید در استان دارد تا باتفسیرهای تنگ نظرانه دراین شرایط خاص اقتصادی به اقتصاد وفعالیتهای عمرانی استان پیش از این ضربه وارد نشود،وی در پایان این مصاحبه از زحمات معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار و مدیر ومعاونان سازمان مدیریت ومدیرانی چون مدیر کل راه وشهرسازی تشکر کرد وخواهان رسیدگی فوری به مشکلات پیمانکاران وبه طبع آن پروژه های عمرانی استان شد