الحاق دانشگاه صنعتی بیرجند به دانشگاه بیرجند در چارچوب طرح ساماندهی موسسات ‏آموزش عالی استان خراسان جنوبی به تصویب رسید.

 شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی براساس مصوبه ‌‏شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی الحاق دانشگاه صنعتی بیرجند به دانشگاه بیرجند با عنوان «دانشـگاه بیرجند – پردیس ‌‏صنعتی بیرجند» را تصویب کرد.‏

در نامه ابلاغی این مصوبه از سوی “علی خاکی صدیق” معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به “احمد ‌خامسان” رییس دانشگاه معین استان خراسـان جنوبی و نماینـده وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوری در این اسـتان آمده است: در اجرای مـاده ۳ مصوبه سـیاست‌هـا و ضوابـط اجرایی حـاکم بر آمـایش آموزش عـالی در جمهوری ‌اسلامی ایران مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی، موضـوع سامانـدهی مؤسـسات ‌آموزش عـالی اسـتان خراسـان جنوبی در جلسه ۹۲۶ تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ شورای گسترش و برنـامه‌ریزی آموزش ‌عـالی مورد بررسـی قرار گرفت و الحاق دانشـگاه صـنعتی بیرجند به دانشـگاه بیرجند با عنوان «دانشـگاه بیرجند – ‌پردیس ‌صنعتی بیرجند» به تصویب رسید.

در ادامه این ابلاغ آمده است: الحاق این مؤسـسه آموزش عالی با تاکید بر اجتناب از گسترش کمی و لزوم ارتقای کیفی ‌در ‌سطـح دانشـگاه بیرجند انجام شده است؛ از این‌رو لازم است سـیاست توسـعه پردیس متوقف و زیرساخت‌هـای ‌علمی و تجهیزات آن بــه تدریج تکمیـل و در حد اسـتانداردهای آن دانشـگاه ارتقا یابد و پذیرش دانشـجو منطبق با ‌نیازهای استان و بر مبنای اسناد توسعه استانی و مصوبات هیات امنا در قالب برنامه راهبردی مصوب انجام شود.

بر این اساس به رییس دانشگاه بیرجند به عنوان نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ماموریت داده شده است تـا در اجرای ‌مصوبه مذکور بـا مشـارکت و همـاهنگی رییس آن مؤسـسه آموزشـی و همکاری مدیران ذیربط استانی، مبتنی ‌بر مفاد دستورالعمل اجرایی ساماندهی در مـدل الحاقی (در سـطح مؤسـسه) اقدام و گزارش اقـدامات انجام شده را به ‌صورت منظم و مستمر به ستاد آمایش ارسال کنند.

دانشگاه صنعتی بیرجند از نوع دانشگاه‌های دولتی است که سال ۱۳۸۶ راه‌اندازی و با این مصوبه به دانشگاه بیرجند ملحق شد.

طرح ساماندهی (موسسه و رشته) آموزش عالی با اهداف سه‌گانه ارتقای کیفی، پاسخگویی به نیازها و استفاده بهینه از منابع در دستور کار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته است و در خراسان جنوبی با محوریت دانشگاه بیرجند دنبال می‌شود.

دانشگاه بیرجند دارای حدود ۱۲ هزار دانشجو در ۳۴۰ کدرشته در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا است که براساس آخرین رتبه‌بندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمره دانشگاه‌های جامع سطح ۲ در تراز عملکرد ملی و با ماموریت محوری توسعه آموزش، پژوهش و فناوری و کمک به رفع چالش‌های ملی قرار گرفته است.