نصرآبادی گفت: ۴۳ میلیارد تومان پروژه ی مالچ پاشی در سطح ۵۴۰ هکتار ابلاغ و اجرا می شود.

«علیرضا نصرآبادی» به رسانه های گروهی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار پروژه بیابانزدایی در عرصه های منابع طبیعی استان اجرا شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی با قرار گرفتن بر روی کمربند خشک و نیمه خشک نیمکره شمالی دارای ذخایر منابع آبی بسیار ضعیف و نزولات جوی کم و تبخیر سالیانه بسیار شدید است، افزود: این استان با توجه به میزان پوشش گیاهی بسیار کم، در شرایط بسیار خاصی قرار گرفته که باید طرح های بیابانزدایی را بیشتر اجرا کرد.

نصرآبادی با اشاره به افزایش ریزگردها و طوفان های گرد و غبار و نابودی پوشش گیاهی مراتع و تبدیل این مناطق به اراضی بیابانی تصریح کرد: توان زیست محیطی و اقتصادی اراضی از بین رفته است و فرسایش بادی تشدید شده است؛ همچنین کاهش کیفیت و کمیت آب های سطحی و زیر زمینی، و کاهش حاصل خیزی خاک از پیامدهای بیابانزایی در استان است.

وی با بیان اینکه ۵.۴ میلیون هکتار از عرصه های طبیعی خراسان جنوبی را عرصه های بیابانی تشکیل داده است، اضافه کرد: خراسان جنوبی جزو پنج استان درگیر با موضوع گرد و غبار است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی از اجرای ۱۵۳ هزار و ۲۰۰ هکتار نهال کاری خبر داد و گفت: همچنین از ابتدای امسال ۱۳ هزار و ۸۷۶ هزار هکتار بذر کاری و ۳۹ هزار هکتار مدیریت روان آب های سطحی انجام شده است.

نصرآبادی در ادامه از اجرای عملیات مالچ پاشی در سطح  ۶۰۰ هکتار خبر داد و افزود:  به منظور کاهش اثرات منفی بیابانزایی و جلوگیری از پیشرفت آن در استان، تاکنون فعالیت های متعددی  همانند تهیه طرح بیابانزدایی به مساحت یک میلیون و ۷۴۰ هزار هکتار در قالب ۲۸ طرح اجرایی شده است.

نصرآبادی تصریح کرد: امسال یک هزار و ۱۰۰ هکتار پروژه نهالکاری با اعتبار ۱۷ میلیارد تومان و یک هزار و ۴۰۰ هکتار مدیریت رواناب در حال اجرا است.

وی با اشاره به اعتبارات بیابانزدایی سال گذشته، یادآور شد: سال گذشته از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی مبلغی بیش از ۸۳ میلیارد تومان برای اجرای عملیات احیایی در سطح ۴۵ هزار هکتار به استان تخصیص یافت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در پایان گفت: ۴۳ میلیارد تومان پروژه مالچ پاشی در سطح ۵۴۰ هکتار ابلاغ و اجرا می شود.