#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔸مدیر کل دیوان محاسبات استان : متاسفانه طرح بیمارستان خوسف پس از حدود ۱۰ سال، هنوز ۴۵ درصدی پیشرفت دارد.
🔸جمالی در بازدید از این طرح با بیان اینکه طرح بیمارستان خوسف از اسفند سال ۹۷ با پیمانکار جدید آغاز شده است: یکی از مشکلات موجود برای
تکمیل این طرح، افزایش قیمتهاست، اما پیمانکار هم کم کاریهایی داشته است
🔸وی : مقرر شد پیمانکار برای رفع موانع با برنامه ریزی زمانبندی شده، در چهار گام بیمارستان خوسف را تکمیل کند ودر صورت عدم پیشرفت مناسب، با وی برخورد خواهد شد.