🔹معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارخراسان جنوبی گفت: پروژه های مهارت محور، حلقه رابط کار و تحصیل می باشند.
وش خبر با بیان این مطلب در مراسم آغاز عملیات اجرایی پهنه علم و فناوری (دره امیریه) دانشگاه بیرجند که با حضور رئیس و اعضای شورای دانشگاه بیرجند و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در محل پردیس کشاورزی و منابع و محیط زیست دانشگاه برگزار شد، خاطرنشان کرد: اجرای چنین پروژه هایی در تمام عرصه ها، پیوستگی بین دانایی و مهارت را به همراه دارد.
🔹وی ادامه داد: فردی که وارد دانشگاه می شود در سایه استفاده از فضاهای کاربردی، با اعتماد به نفسی که ناشی از مهارت است، فارغ التحصیل می گردد.
🔹معاون استاندار با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پهنه علم و فناوری دانشگاه بیرجند، متذکر شد: اگر اهداف این گونه پروژه ها به خوبی محقق شود، این استان جهش بسیار خوبی را در عرصه محرومیت زدایی و رسیدن به میانگین های کشوری در تمام ابعاد خواهد داشت.
🔹خوش خبر، دانشگاه بیرجند را محوری ترین دانشگاه استان خواند و گفت: این دانشگاه بر روی تمام حوزه ها اثرگذار است.