آقای استاندار گوشه ای از شمال مرکز خراسان جنوبی را دیدید شمالی که از نظر امکانات شهری و زیستی دچار ظلمی تاریخی شده است خیلی از زیر ساخت های شهری در این منطقه وجود ندارد: از بیمارستان ،ورزشگاه ها ، بازارهای مرتب ،مبلمان شهری قابل قبول، فضای سبزی که بتوان فضای سبز نامید … خانه هایی که با اندک زلزله یی مطمنا فاجعه می آفریند و جمعیت زیادی که بهره از خدمات اجتماعی ندارد ، مدارس شلوغ و صدها مورد دیگر .. حالا که رفتید کوشه ای از منطقه را دیده اید برنامه ی خود را برای توسعه این منطقه اعلام کنید و این برنامه را اجرایی نمایید و مدیران استانی و شهری را مکلف کنید ، تا شاید از شکاف ساختاری این منطقه با مناطق دیگر کم شود