آهنگ فعالیت ها عمرانی شهردای بیرجند در شمال شهر یا کم یا کلا قطع شده است . گویی شمال مرکز خراسان جنوبی جز شهر نمی باشد در گوشه گوشه ی شمال شهر بیرجند می توان بی تدبیری مدیران اجرایی شهری را دید از زیباسازی های بدون طرح و برنامه یا رها شده در نیمه عملیات عمرانی تا بلوارها و خیاباهای بدون پیادرو که مردم مجبور هستند از کنار خیابان تردد کنند و سد معبرهای مشاغل مزاحم تا بلوارهایی که حتی یک درخت در آن کاشته نشده است در این زمینه گویی این قسمت شهر بیرجند جز ساختار فکری مسولان معزز نمی باشد این روزها در کنار پروژه ها بزرگ شهری باید نیم نگاهی به دیگر نقاط شهری بیرجند در هر منطقه ایی داشت خواه شمال یا جنوب و یا شرق و یا غرب