#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

این روزها منطقه گردشگری بند دره بیرجند شده است محل شوی رسانه ایی مدیرانی که بعد از رفتن معتمدیان هیچ کاری در مورد این منطقه نکردند و رهایش کردند برای برخی بازی های رسانه ای که خودشان و مردم را توجیه کنند جایی که بدون تعارف می تواند تعداد زیادی شغل خدماتی پایدار ایجاد کند این روزها در بی کفایتی برخی دارد هرز می رود

بند دره و امثالهم آیینه تمام نمای مدیریت به سبک خیلی ها در خراسان جنوبی