سرپرست مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند گفت: بر اساس گزارش اخذ شده از ابتدای اجرای طرح اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، ۴۰۳ طرح در شهرستان بیرجند از این تسهیلات بهره مند شده اند.

محمد کسائی افزود: از ابتدای طرح تعداد ۱۳۸۹ طرح به مبلغ ۳۲۷۷۰۸۳ میلیون ریال در سامانه کارا ثبت نام کردند.

سرپرست مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند گفت: از مجموع طرح های بررسی شده در کمیته فنی شهرستان بیرجند، تعداد۸۴۰ طرح به مبلغ ۲۳۵۱۸۳۷ میلیون ریال جهت اخذ تسهیلات به بانکهای عامل شهرستان معرفی شده اند.

وی اظهار داشت: تا کنون تعداد ۴۰۳ طرح به مبلغ ۵۹۰۱۹۶ میلیارد ریال موفق به دریافت تسهیلات از محل اعتبارات اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در شهرستان بیرجند شدند که از محل اجرای این طرح ها پیش بینی ایجاد ۹۳۳ فرصت شغلی در شهرستان شده است.

محمد کسائی گفت: در حال حاضر شهرستان بیرجند حدود ۱۵.۵درصد از کل اعتبارات پرداخت شده در استان را به خود اختصاص داده است.