سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان خراسان جنوبی
🔹دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در بدو ورود به استان مورد استقبال محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی قرار گرفت