معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری مناقصه احداث ساختمان پردیس سینمایی امید خبر داد.

سید علی زمزم با بیان این خبر عنوان کرد: شهرداری طبس درنظر دارد برابر بند اول صورتجلسه شماره ۲۹۰ شورای اسلامی شهر ، اجرای احداث ساختمان پردیس سینمایی امید ، را از طریق مناقصه عمومی واگذار کند.

وی با بیان این که آگهی نوبت اول مناقصه ۱۴ تیرماه و نوبت دوم ۲۱ تیرماه چاپ خواهد شد، ادامه داد: واجدین شرایط شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت برگ شرایط مناقصه به سایت شهرداری به آدرس tabas.ir و یا امور قراردادهای شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۵۶۳۲۸۲۰۹۰۸ تماس گیرند.