#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

این روزها در خراسان گسست عجیب در برگزاری فعالیت های ملی و مذهبی فرهنگی داریم گسستی که به وضوح می توان آنرا مشاهده کرد این حفره در یک صورت قابل ترمیم است که دستگاه های چون شهرداری ها ارشاد اسلامی ، سازمان تبلیغات ،سازمان اوقاف و امور خیریه ،میراث به صورت مدون برنامه های آتی فرهنگی خود را اعلام کنند تا مردم به صورت شفاف در جریان برنامه و چگونگی اجرای آن قرار گیرند

دستگاه های متولی فرهنگ می بایست در خراسان جنوبی برنامه های شفاف و اجرایی ارایه دهند