#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

تا زمان تدوین ضوابط رنگ آبی ضوابط این شهرهای همان ضوابط شهر های رنگ زرد می باشد گروه چهار شغلی در خراسان جنوبی مجاز به فعالیت نمی باشند