” مزایده عمومی نوبت اول”

  شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده بشرح جدول ذیل اقدام نماید.

شماره فراخوان موضوع واگذاری آدرس ملک مساحت تقریبی (مترمربع) مدت واگذاری اجاره پایه دوساله (ریال) نوع تضمین شرکت در مزایده/ مبلغ (ریال)
۵۰۰۲۰۰۵۳۶۱۰۰۰۰۰۶ واگذاری عواید و منافع(۹باب غرفه و محوطه کارواش پایانه مسافربری )بصورت اجاره و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در اسناد مزایده پایانه مسافربری – غرفه شماره۱ ۲۰  

دوساله و با قابلیت تمدید یکسال دیگر منوط به رضایت از عملکرد مستاجر و بامبلغ کارشناسی رسمی دادگستری

۰۰۰/۰۰۰/۴۸۰ برای هر مورد بصورت مجزا  بصورت فیش واریزی نقدی به حساب ۱۰۰۶۱۰ نزد بانک شهر شعبه مدرس بیرجند بنام شهرداری بیرجند / ضمانت نامه بانکی معتبر بشرح جزییات مندرج در اسناد مزایده ۰۰۰/۰۰۰/۲۴
پایانه مسافربری – غرفه شماره ۲ ۶۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰/۴ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۲
پایانه مسافربری –  غرفه شماره ۳ ۳۵ ۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸
پایانه مسافربری – غرفه شماره ۴ ۳۵ ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸
پایانه مسافربری – غرفه شماره ۵ ۷۲ ۰۰۰/۰۰۰/۷۲۰ ۰۰۰/۰۰۰/۳۶
پایانه مسافربری – غرفه شماره۶ (تعویض روغن) ۷۲ ۰۰۰/۰۰۰/۸۴۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲
پایانه مسافربری – غرفه شماره۷ ۳۶ ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸
پایانه مسافربری – غرفه شماره ۸ ۳۶ ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸
پایانه مسافربری – غرفه شماره ۹ ۳۶ ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸
پایانه مسافربری – کارواش پایانه ۵۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۸۴۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲

 

 

 

 

  1. کلیه فرایند مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی setadiran.ir برگزار می­گردد.
  2. مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: پیشنهاد دهندگان می­توانند اسناد مزایده را ازتاریخ ۲۰ /۰۴/ ۱۴۰۲  تا ساعت ۱۳:۰۰  مورخ   ۲۴/۰۴/۱۴۰۲   از طریق سامانه ستاد به نشانیsetadiran.ir  دریافت نمایند.
  3. مهلت بازدید : از ساعت ۸:۰۰تا ۱۳:۰۰ مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۲ لغایت ۲۴/۰۴/۱۴۰۲  با هماهنگی سازمان مدیریت حمل و نقل  شهرداری بیرجند واقع در بلوار مسافر می باشد.
  4. مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۲
  5. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۰۴ / ۰۵ / ۱۴۰۲  می­باشد.
  6. نشانی مزایده­گذار: خراسان جنوبی – بیرجند میدان ابوذر- شهرداری مرکزی تلفن ۰۵۶۳۱۸۳۰۱۰۲- سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری -تلفن ۰۵۶۳۲۳۳۸۰۳۴
  7. مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور می بایست نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت درمزایده اقدام نمایند . ضمناً جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد     مراجعه نمایند.

 

  مهدی بهترین

شهردار بیرجند

شناسه آگهی: ۱۵۲۵۶۳۵
شناسه انتشار: ۴۲۰۹
شماره م / الف: 

سازمان: اداره قراردادهای شهرداری بیرجند
شماره نامه: ۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۴/۱۸