آقای نخعی نماینده شهرستان‌های نهبندان و سربیشه خبر داد:
🔰مشارکت بانک تجارت در احداث پروژه باند دوم محور سربیشه – درح – ماهیرود
🔸موافقت اولیه بانک تجارت برای مشارکت در احداث پروژه باند دوم محور سربیشه – درح – ماهیرود با استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان اخذ شد.