#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

لغو پروازهای پارس ایر و تکمیل ظرفیت پرواز دیگر شرکت ها در مسیر تهران – بیرجند در روزهای منتهی به نوروز ، مسافران ، گردشگران و سرمایه گذاران را دچار چالش کرده است !
با توجه به ظرفیت های گردشگری فراوان استان خراسان جنوبی لغو پروازهای نوروزی مسیر تهران – بیرجند شرکت پارس ایر ، آسیب جدی به اقتصاد گردشگری این استان وارد کرده است. سرمایه گذاران و مسافران برای آمدن به مرکز خراسان جنوبی دچار چالش شده اند. بدون شک ، انجام پروازهای مستمر و منظم در فرودگاه های استان ، شتاب دهنده روند توسعه در خراسان جنوبی است.