بیکی گفت: تمامی دستگاه های اجرایی شهرستان نهبندان باید برای ستاد توسعه خاوران برنامه عملیاتی تعریف کنند.

«مجید بیکی» در جلسه “ستاد توسعه خاوران شهرستان نهبندان”، اظهار کرد: در راستای ستاد توسعه خاوران باید فرصت ها و قابلیت ها شهرستان نهبندان شناسایی شود که پیش از این محقق شده است.

🔸 فرماندار نهبندان با بیان اینکه شناسایی فعالان بخش خصوصی، علمی، اقتصادی و فنی و جذب این افراد برای سرمایه گذاری در شهرستان در راستای ستاد توسعه خاوران باید در دستور کار همه دستگاه های اجرایی باشد، گفت: باید از سرمایه های خرد مردم در راستای توسعه بیشتر شهرستان استفاده کرد.

🔹 بیکی با بیان اینکه وضعیت سپرده های استان مطلوب است، اضافه کرد: مردم و سرمایه گذاران باید سرمایه های خرد خود را در راستای سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای فرآوری کوچک مقیاس وارد چرخه تولید کنند.

🔸 وی تصریح کرد: ظرفیت های علمی، پژوهشی و دانشگاهی باید اقدامات ترغیبی و تشویقی برای سرمایه گذاران در نظر بگیرند به عنوان مثال معافیت مالی بعنوان مشوق سرمایه گذاران در نقاطی به مانند نهبندان وجود دارد.

🔹 فرماندار نهبندان شناسایی و معرفی افراد در حوزه سرمایه گذاری، کمیته شناسایی مزیت و فرصت های سرمایه گذاری، کمیته جذب سرمایه گذار و کمیته بخش پایش و نظارت را از پنج کمیته ستاد خاوران عنوان کرد و گفت: دستگاه های دولتی در سه کمیته شناسایی سرمایه گذار، کمیته شناسایی مزیت و فرصت های سرمایه گذاری و کمیته جذب سرمایه گذار نقش تسهیل گری دارد.

بیکی بیان کرد: تمامی دستگاه های دولتی نهبندان باید برای ستاد توسعه خاوران برنامه عملیاتی تعریف کنند.

🔹 وی با بیان اینکه اولین بسته سرمایه گذاری استان در نهبندان تهیه شده است، افزود: در اولین بسته سرمایه گذاری نهبندان ظرفیت های صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و دامپروری، صنایع دستی و گردشگری شناسایی و ١۶ طرح سرمایه گذاری به استان اعلام شد که از این تعداد ١٣ طرح جدید و سه طرح نیاز به مشارکت دارد.