🔺وزیر جهاد کشاورزی برای معرفی محصولات استراتژیک استان از جمله زرشک و شناساندن آن به دنیا، قول حمایت مالی داد.

🔺رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی: در سفر اخیر وزیر جهاد کشاورزی علاوه بر تخصیص اعتبار بدون محدودیت توسعه سیستم های نوین آبیاری در منطقه، برای معرفی محصولات کشاورزی استان به ویژه زرشک و زعفران در هر سطحی چه کشوری و چه بین المللی قول حمایت مالی داده شد.

🔺 ۳۰ تا ۳۵ درصد جمعیت استان، در بخش کشاورزی مشغول کار هستند و همیشه هم دغدغه ناشناخته ماندن محصولات استراتژیک زرشک، زعفران، عناب، پسته و… وجود داشته است.