🔹استاندار خراسان جنوبی از طریق شماره تلفن ۱۱۱ در سامانه سامد استان پاسخگوی مردم شریف استان خواهد بود.
🔹زمان : یک شنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹
ساعت ۸ الی : ۹:۳۰صبح