آلبوم آوای صحرا تولید واحد موسیقی حوزه هنری خراسان جنوبی با مدیریت تولید مجید نصری و همکاری گروه موسیقی مقامی صحرا به سرپرستی ابراهیم سلم آبادی، منتخب هیات انتخاب آثار و موفق به حضور در اختتامیه سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر برای اولین بار از خراسان جنوبی گردید