گردشگری در کنار جاذبه ها با انسان ها و فرهنگ برآمده از کنش ها شکل و معنا می گیرد عکس حسن پور روستای فورگ – درمیان