مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان در راستای اجرای مصوبات سفر استاندار خراسان جنوبی به شهرستان سرایان به حوزه ورزش و جوانان این شهرستان اختصاص یافت.

، در راستای سفر استاندار خراسان جنوبی به شهرستان سرایان به ردیف ۳۰ بندهای اول، چهارم و سیزدهم مصوبات سفر در حوزه ورزش و جوانان و با پیگیری‌های مسئول اداره ورزش و جوانان و همکاری مدیر کل ورزش و جوانان استان مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان به این حوزه اختصاص یافت.

این ردیف دارای ۱۴ بند است که سایر موارد در دست پیگیری است.