باسمه تعالی                               

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری  کشور

ادره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

ادره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی در اجرای صدر ماده (۲) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور(۱۲/۷/۷۱) و تبصره یک ماده ( ۳) آئین نامه اجرائی مصوب (۱۶/۱۲/۷۱) هیات وزیران و براساس تفویض اختیار شمار۹۰/۱۰۰/۷۰۴مورخ (۲۷/۴/۷۲) سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح زیر:

قسمتی از اراضی زیروچ و متداخله واقع در بخش ۲ شهرستان بیرجند حدود اربعه به شرح ذیل می باشد:شمالا: مرتع باقیمانده پلاک یک فرعی از ۱۴۴۱- اصلی جنوبا: اراضی موات ایوان کیف – مرتع رکات و متداخله پلاک ۲۳۸۳- اصلی شرقا: اراضی موات ایوان کیف غربا: مرتع رکات و متداخله پلاک ۲۳۸۳- اصلی مساحت کل پلاک ۰۷۶۰/۱۰۷ هکتار و مساحت اراضی مستثنیات ۴۸۳۳/۸ هکتار و مساحت اراضی ملی ۵۹۲۷/۹۸ هکتار می باشد.

محدوده وحریم شهر خوسف(قطعه یک) واقع در بخش ۳ شهرستان خوسف حدود اربعه به شرح ذیل می باشد:شمالا: مرتع مهدیه و نصرآباد پلاک ۱۱۰۲- اصلی مرتع کلاته ملک ۱۰۹۹- اصلی جنوبا: اراضی موات ۳۱۰- اصلی خوسف شرقا: اراضی موات ۱۴ فرعی از ۹۲۸- اصلی کوشه علیا اراضی موات ۳۱۰- اصلی خوسف واراضی موات ۱۷ و ۱۹ فرعی از ۹۲۸- اصلی غربا: مرتع مهدیه و نصرآباد پلاک ۱۱۰۲- اصلی و اراضی موات ۳۱۰- اصلی خوسف مساحت کل پلاک ۵۳۷۲/۶۵۸ هکتار و مساحت اراضی مستثنیات ۵۵۳۳/۵۱۸ هکتار و مساحت اراضی ملی ۹۸۳۹/۱۳۹ هکتار می باشد.

محدوده وحریم شهر خوسف(قطعه دو) واقع در بخش ۳ شهرستان خوسف حدود اربعه به شرح ذیل می باشد:شمالا: اراضی پلاک ۲۳ فرعی از ۹۲۸- اصلی مسکن و شهرسازی جنوبا: اراضی موات خوسف ۱۷ فرعی از ۹۲۸- اصلی شرقا: اراضی موات ۱۹ فرعی از ۹۲۸-اصلی غربا: اراضی موات ۳۱۰- اصلی خوسف مساحت کل پلاک ۳۶۵۴/۲۷ هکتار و مساحت اراضی مستثنیات ندارد و مساحت اراضی ملی ۳۶۵۴/۲۷ هکتار می باشد.

کازه پشته دراز واقع در بخش ۱ شهرستان فردوس حدود اربعه به شرح ذیل می باشد:شمالا: پلاک بلده محدوده خدماتی شهر فردوس جنوبا: پلاک بند معدل شرقا: پلاک بلده غربا: مرز حریم شهر فردوس  مساحت کل پلاک ۹۵۱۳/۹۷۲ هکتار و مساحت اراضی مستثنیات ۵۱۴۴/۷۶۹ هکتار  و مساحت اراضی ملی ۴۳۶۹/۲۰۳ هکتار می باشد.

سیاه ریگی چاه پوزه واقع در بخش ۱ شهرستان فردوس حدود اربعه به شرح ذیل می باشد:شمالا: پلاک بند معدل جنوبا: مرز حریم شهر فردوس(مرتع میانتگ جنوبی) شرقا: پلاک بلده غربا: ندارد  مساحت کل پلاک ۳۴۶۶/۱۳۹ هکتار و مساحت اراضی مستثنیات ندارد  و مساحت اراضی ملی ۳۴۶۶/۱۳۹۹ هکتار می باشد.

کجه و بند سارات واقع در بخش ۱ شهرستان فردوس حدود اربعه به شرح ذیل می باشد:شمالا: پلاک موات ۲۷ فرعی از ۴۵۲- اصلی کوهرود جنوبا: پلاک ملی چاه هشناد شرقا: پلاک موات ۳۶۷- اصلی کجه  غربا: پلاک حاجی میرک  مساحت کل پلاک ۴۷۲۱/۷۸۱ هکتار و مساحت اراضی مستثنیات ۰۶۵۷/۶۶ هکتار مساحت اراضی ملی ۴۰۶۴/۷۱۵ هکتار می باشد.

به استثنای مستثنیات قانونی تبصره سه(هرپلاک) موضوع ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها که به وسیله جنگلداران و کارشناسان ذیصلاح این اداره کل بازدید و مشخصلت هر رقبه در متن این آگهی قید و سوابق مربوط در ادارات منابع طبیعی شهرستانهای ذیربط و ادره کل موجود است جزو منابع ملی شده موضوع ماده(یک)قانون ملی شدن جنگلها تشخیص و مراتب به اطلاع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی شده هر رقبه معترض میباشند از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداکثر به مدت شش ماه اعتراض خود را کتبا همراه با مدارک و مستندات قانونی به دبیرخانه هیات مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان مربوطه ارسال دارند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده حسب اعلام و درخواست اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد شد

علیرضا نصرآبادی –  مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی       

شناسه آگهی: ۱۶۵۸۹۱۹
شناسه انتشار: ۷۰۴۶
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی
شماره نامه: ۲۲۵۲۰
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۱/۱۱