🔹استاندار خراسان جنوبی بر تقویت نگاه و تفکر توسعه محور در دانش آموزان تأکید کرد.
ملانوری با بیان این مطلب در نشست مدیرکل آموزش و پرورش استان، خاطرنشان کرد: با تقویت تفکر توسعه ای، دانش آموز به جای این که فکرش را بر روی یک شغل متمرکز کند، به این می اندیشد که چطور می تواند مهره ای تأثیرگذار در جامعه باشند.
🔹وی با تأکید بر این که آموزش و پرورش، پایه و اساس همه کار های ماست، تصریح نمود: جامعه های توسعه یافته و رو به پیشرفت، جوامعی هستند که بچه ها، جوانان، نوجوانان شان، خوب تربیت می شوند.
🔹استاندار متذکر شد: در هر دوره ای لازم است که جوانان و نوجوانان، دانش های مرتبط با نیاز روز را فرابگیرند و در همین راستا انگیزه پیدا کنند تا مسیر اداره جامعه را به دست بگیرند.
🔹ملانوری با تأکید بر این که دانش آموزان، بخش عمده ای از علم مورد نیاز خود را در مدرسه می آموزند، گفت: آموزش و پرورش با جدیت، آموزش کتاب های درسی و برگزاری کلاس های فوق برنامه را دنبال می کند و تلاش بر این است که بچه هادر رشته های دانشگاهی خوبی پذیرفته شوند.
🔹وی متذکر شد: انتظاری که از آموزش و پرورش می رود، این است که آموزش ها به گونه ای باشد که فضایل اخلاقی را فرا بگیرند تا بتوانند زندگی خود و حتی جامعه را اداره کنند.
🔹استاندار تأکید کرد: شورای آموزش و پرورش، با همین انگیزه تشکیل شده تا با استفاده از خردجمعی، راه های نویی را برای تعلیم و تربیت دانش آموزان در مدارس ارائه نماید.
🔹ملانوری ادامه داد: یکی از این راه های نو، تقویت تفکر توسعه محور در دانش آموزان است و بچه ها را به این فکر وامی دارد که بتوانند راهی را انتخاب کنند که یادگاری از خود در جامعه به جا بگذارند.
🔹وی اظهار داشت: فرقی نمی کند در چه رشته ای تحصیل کند یا ادامه کار دهد، مهم این است که فردی توسعه گرا و مؤثر باشد.
🔹به گفته وی؛ بچه ها به گونه ای باید آموزش ببینند که افرادی خودباور، ریسک پذیر، کارآفرین، با جرأت و جسارت باشند.