از بچگی هر موقع هیت می رفتم ذکر میان دار و مداح این بود که در اوج ذکر مصبیت واقعه عاشورا بلند می گفت مظلوم و جماعت در جوابش می گفتن حسین (ع) این روز ها تازه می فهم این ذکر یعنی چی این روزها تازه می فهمم مظلوم بودن حسین (ع) تاریخی است و در طول تاریخ می ماند مسولین خراسان جنوبی در هر کسوتی هستید این روزها باید یاد ، نام ، راه امام حسین (ع) و پرچمش بر افراشته نگاه داشته شود