سه شـنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

■آزمایشات سریع(RT):
▪️ تعداد نمونه ۶۱۵
▪️مثبت: ۸۵ (۱۴%)