سید محمود حجتی، امروز(۱۸ آبان)، از مجتمع پرورش گل رز هزار دستان بازدید کرد.
غلامرضا قوسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی دراین بازدید اظهار کرد: به جهت خشکسالی های متوالی و لزوم تغییر الگوی کشت به جهت تغییر اقلیم به سمت گیاهان کم آبخواه و افزایش تولید از مقدار معین آب مصرفی و همچنین تمایل کشاورزان به جهت تکنولوژی جدید، تولید محصول خارج از فصل، کنترل عوامل محیطی و امکان کشت محصول در هر منطقه آب و هوایی، احداث گلخانه مورد توجه قرار گفته است.
وی ادامه داد: شهرستان بیرجند دارای سطحی به میزان ۳/۶ هکتار گلخانه به شرح ادامه بوده که در این بین دو گلخانه گل رز شهرستان (مجتمع هزاردستان و مجتمع هارکو) با توجه به کیفیت محصول و اشتغال ایجاد شده و وجود فضای مناسب جهت توسعه آن که در دست اقدام است.
رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: سطح زیرکشت باغی شهرستان ۸۸۰۸ هکتار،سطح زیرکشت آبی۵۴۸۳ هکتار، سطح زیرکشت دیم ۳۳۲۵ هکتار، میزان تولید ۹۶۰۵ تن است.
وی با بیان اینکه میزان تولید ۱۳۵۰۰۰۰ شاخه تعداد گل است، گفت: تعداد اشتغال مستقیم ۱۶ نفر تعداد و اشتغال غیرمستقیم ۱۰۰ نفر است که بازار هدف در حال حاضر به اصفهان و تهران است.
وی ادامه داد: سطح در حال گسترش ۷ هکتار که در دو فاز ۳ و ۴ هکتاری اجرا خواهد شد.