سد خاکی روستای دلاکوک هم اکنون در حال سر ریز شدن است و احتمال خطر شکستکی دارد.
در صورت شکستکی، شهر عشق آباد و روستاهای اطراف شهر کاملا در معرض سیل قرار خواهند گرفت.