حوزه فرهنگی سازمان بهزیستی کشور در نظر دارد در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) در حوزه تربیت حا فظان قران کریم و باهدف حمایت فرهنگی از معلولان و نابینایان کشور ، ارتقای روحیه معنوی ایشان و نیز ای جاد حرکتی پویا و رو به رشد به جهت ارتقای فرهنگ قرانی ، طرح کشوری آموزش غیر حضوری حفظ قران کریم ویژه جامعه پرا فتخار نابینایان و معلولان کشور را با عنوان “طرح مشکات ” با همکاری سازمان فعالیت های قرانی دانشگاهیان برگزار نماید . در مرحله اول اجرای این طرح پس از ثبت نام از طریق مراجعه به وب سایت یا تماس با شماره تلفن های در نظر گرفته شده ویژه این طرح به آدرس: www.meshkat.isqa.ir ، ارزیابی اولیه از توانمندی ها و میزان م حفوظات م خاطبان انجام و در ادامه پس از گروه بندی افراد به لحاظ سنی و میزان توانمندی ، فرایند آموزشی به صورت غیر حضوری با استفاده از اساتید بنام و مطرح حفظ قران کریم طی دو ترم سه ماهه طی خواهد شد . هم چنین پس از پایان دوره به نفراتی که بهترین عملکرد را در طی ان جام این طرح داشته باشند جوایز نفیسی اهداء خواهد شد . مع الوصف مقتضی است دستور فرمائید اطلاع رسانی کامل و شایسته به جامعه معلولان و نابینایان آن شهرستان و مراکز مرتبط به منظور شرکت در طرح مذکور صورت پذیرد مزید اطلاع این طرح در فاز نخست خود بوده و درنظر است طی پنج سال آینده حدا قل ۵۰ هزار نفر از جامعه هدف سازمان تحت پوشش آموزش حفظ کل قران کریم قرارگیرند.

 

علاقه مندان برای ثبت نام به پرتال اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی به آدرس  www.behzisti-kj.ir/index.php مراجعه نمایند