دکتر مفید شاطری از سوی رئیس انجمن توسعه روستایی ایران به عنوان نماینده انجمن علمی توسعه روستایی ایران در خراسان جنوبی منصوب شد.

براساس ابلاغ دکتر رکن الدین افتخاری رئیس انجمن توسعه روستایی ایران
آقای مفید شاطری عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند،  باید نسبت به راه اندازی شعبه استانی انجمن علمی توسعه روستایی ایران در خراسان جنوبی اقدام  کند.
انجمن علمی توسعه روستایی ایران از سال ۸۸ با هدف  گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی جایگاه روستا و روستائیان، توسعه روستائی، توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود و ارتقای مباحث آموزش و پژوهش فعالیت خود را آغاز کرده است.
دکتر مفید شاطری ، استادیار گروه آموزشی جغرافیای دانشگاه بیرجند دارای مدرک دکتری جغرافیا برنامه ریزی روستایی است.
انجام ۲۷ طرح پژوهشی،  چاپ ۳۹ مقاله در نشریات معتبر علمی، ارائه ۵۰ مقاله علمی در همایش های ملی و بین المللی، چاپ ۱۲ عنوان کتاب از جمله سوابق این عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند است.