#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

از عجایب خراسان جنوبی فضاهای تاریخی و گردشگری خراسان جنوبی به فعالین این عرصه واگذار نمی گردد و بهانه های عجیب و غریب درست یا نادرست بیان می شود . ولی به راحت ترین شکل به افراد غیر واگذار می گردد

گاهی برخورد های برخی مدیران خراسان جنوبی درمواجهه با مسایل سریال خیالی برره را از جلوی چشمان می گذراند