خراسان جنوبی همیشه درخط رهبر همیشه درخط ولایت همیشه مظلوم همیشه مورد ظلم همیشه ساکت  توهین آشکار مدیران پروازی کشور به فرماندار کاردان و با تجربه بیرجند در پی مطالبه گری برای پروازهای کنسل شده فرودگاه