شهرستان نهبندان تنها منتخب خراسان جنوبی برای اجرای طرح حمایتی برگزاری دوره‌های آموزشی در مناطق کمتر توسعه یافته شد.

 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گفت:  شهرستان نهبندان به عنوان تنها شهرستان استان برای اجرای طرح ویژه حمایتی برگزاری رایگان دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای برای زنان سرپرست خانوار در مناطق کمتر توسعه یافته کشور انتخاب شد.
حسین خوشایند افزود: در کل کشور ۳۱ شهرستان از مناطق کمتر توسعه یافته منتخب اجرا‌ی طرح حمایتی ویژه دستگاه‌های اجرایی شدند که شهرستان نهبندان در خراسان جنوبی منتخب این رخداد مهارت آموزی بود.
وی گفت: در حال حاضر شروع طرح با اجرای ۲ دوره آموزشی در حرفه‌های حوله بافی و نازک دوزی در مرکز نهبندان به ثبت رسیده و هم اکنون زنان سرپرست خانوار واجد شرایط لازم مهارت آموزی از سوی بهزیستی شهرستان معرفی شده اند و مشغول به آموزش رایگان هستند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان افزود: از ویژگی‌های مهم این طرح حمایت مستمر و هدایت هدفمند افراد برای دستیابی به شغل و بهرمندی از بهترین شرایط مهارت آموزی است.