-مشاورحقوقی معاونت طرح وبرنامه وقت وزارت کشور

-مدیرکل ومشاور حقوقی استاندار استان سیستان وبلوچستان

-دبیرستاد مبارزه باموادمخدر استان سیستان وبلوچستان

-مشاوراستانداردرامور ایثارگران استانداری سیستان وبلوچستان

– معاون مدیرکل حقوقی وزارت کشور

-سرپرست دفترهیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور

-معاون حقوقی مرکز بازرسی وامور حقوقی وزارت کشور(مدیرکل حقوقی)

-نماینده وزارت کشوردرکمیته حقوقی تدوین برنامه ششم توسعه

-نماینده وزارت کشور درتدوین آیین نامه های قانون نظام صنفی

-نماینده وزارت کشور درکمیسیون های مختلف دولت ومجلس

-نامبرده نقش محوری در تدوین لوایح مختلف دولت ازجمله لایحه جامع مدیریت خدمات کشور لایحه اصلاح مدیریت خدمات کشوری ولایحه جامع انتخابات  ولایحه جامع مدیریت خدمات شهری  و لایحه شفافیت منابع مالی انتخابات ولایحه الاح قانون احزاب و… دارد

همچنین وی از رزمندگان دوران دفاع مقدس ودانش آموخته ی حقوق درمقاطع لیسانس وفوق لیسانس دانشگاه تهرا  ودکتری شهید بهشتی می باشد.

همچنین ایشان دارای سوابق تحقیقاتی وپژوهشی  مختلف وتدریس در دانشگاه های مختلف کشور رادر کارنامه دارد

نامبرده کاندیدای لیست امید در انتخابات اخیر مجلس درحوزه قاینات وزیرکوه بودکه با اختلاف ناچیزی آراءاز راهیابی به مجلس بازماندوازاعضای فعال ستادوحامیان دکتر روحانی در انتخابات اخیر بودند