امشب طبق روال همیشه که عابری را در کنار خیابان می دیدم و اگر هم مسیر بودیم سوارش می کردم … زنی و فرزنداش را در مسیر راهم سوار کردم امشب از کرونا بدتر دیدم کرونا فقر که فقط می شنیدم و اشک می ریختم در حین رانندگی کی کرونا فقر در جامعه تمام خواهد شد؟ امروز می شد ضرورت ظهور منجی را دید یا مهدی بیا ، بیا شاید زمین امن و امان شود