همنویسی اساتید خوشنویسی بیرجند و نمایشگاه آثار خوشنویسی به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی در محل نگارخانه استاد اسماعیلی مود