🔸تاکنون برای احداث این نیروگاه ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و در زمینه‌ی اقدامات جانبی، هفتاد درصد پیشرفت دارد که با ورود تجهیزات جدید، ساخت و احداث قسمت‌های اصلی نیروگاه آغاز خواهد شد.