🔹استاندار خراسان جنوبی با بیان این که در دولت سیزدهم اقدام خوبی برای خرید توافقی زرشک انجام شده که کشاورزان از روند اجرای آن به درستی اطلاع ندارند، گفت: باید این موضوع به خوبی برای کشاورزان تبیین شود.
دکتر جواد قناعت با بیان این مطلب در دیدار دست اندرکاران جشنواره ملی زرشک بیان داشت: زرشک کاران چند مشکل اصلی دارند که یکی از آنها خرید توافقی است که در دولت سیزدهم اقدام خوبی در این زمینه انجام شده و کشاورزان باید از روند اجرای آن به درستی مطلع گردند.
🔹وی با تأکید بر ضرورت ارائه اطلاعات کافی درخصوص روند خشک کردن زرشک، تصریح کرد: باید به زرشک کاران کمک شود تا با ارائه آموزش های لازم، از میزان بار میکروبی زرشک در زمان برداشت آن کاسته شود.
🔹استاندار با بیان این که باید تسهیلات مناسبی برای خرید زرشک تولیدی استان در نظر گرفته شود، ادامه داد: لازم است با استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی و با مدیریت مالی درست، در برگزاری جشنواره از ریخت و پاش جلوگیری شود.
🔹قناعت متذکر شد: درصورت امکان در زمان برپایی جشنواره ملی زرشک، تفاهم نامه ای نیز با شرکت هواپیمایی که قرار است از محصولات فرآوری شده از زرشک استفاده کند، منعقد خواهد شد.
🔹وی با تأکید بر این که همه دستگاه های اجرایی باید از تولیدات داخلی استان استفاده کنند، گفت: هر دستگاهی که از انجام این کار خودداری کند، رسانه ها به عنوان مطالبه گر در این موضوع ورود کنند.
🔹به گفته وی؛ روابط عمومی استانداری نیز باید در این زمینه مطالبه گر باشد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور