مدیر کل محترم فرودگاه های خراسان جنوبی بیان داشتند که باید در فرودگاه بین المللی سردار شهید کاوه بیرجند راه‌اندازی دی آیسینگ صورت گیرد تا حالا مکاتباتی زیادی صورت گرفته است و لی به دلیل اینکه استان در منطقه گرم و خشک قرار دارد این امر محقق نشده است (( در این سالها بیرجند در کنار سرد ترین مناطق ایران در بوده است)) نکته مهم اظهارت ایشان گفته اند استان باید پیگیری کند و حالا سوال اینجاست چه کسی چه نهادی یا مجموعه ای در استان باید در این سالها پیگیری این موضوع را می کرد می شود ایشان جواب بدهند . مهمتر پیگیری نکردن این موضوع یعنی ترک فعل پس دادستان باید از مسببان بازخواست کند . فرض بگیرید در این سالها یک نفر حتی یک نفر جانش بخاطر عدم پرواز در این مورد خاص و سرما به خطر بیفتد چه کسی باید پاسخگو باشد

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور