این روزها دکتر و مهندسین زیادی مدیر شده اند در خراسان جنوبی و در این کسوت مشغول خدمت هستند گاها مدیران جوان با روکش های جوان انقلابی ،جوان و …. که عملا در چارت کاری خود هم مردم و مراجع کنندگان و هم کارمندان زیر دست خود را اذیت می کنند و هم اینکه در مجموعه خود در تهران مجبوبیت ندارند . تا اینجا خسران های این به دکتر و مهندس ها به استان است ولی این معززان با دوقطبی سازی های پی در پی و سیاسی بازیهای متداول ایجاد نارضایتی ها حداکثری می کنند آنهم در بحبوحه ی انتخابات که نیاز به جذب همه اقشار برای باشکوه برگزار کردن انتخابات داریم این اگر مصداق خیانت چند جانبه نیست می توان چه تعبیر شود اول اینکه بدون تخصص سکاندار اداره ای شده اند دو اینکه تفرقه افکنی می کنند سوم اینکه هم کارمند هم مردم ناراضی هستند . با این تفاسیر می شود از این مدیران به چه عنوانی یاد کرد مدیرانی که شعار زده هستند !!!!!

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور