🔹سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: قیمت سوخت شناور مرزی در استان خراسان جنوبی بدون تغییر ۳۵ هزار تومان تعیین شد.
مهدی جعفری در کمیته استانی تعیین نرخ سوخت شناور مرزی که با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه برگزار شد، خاطر نشان کرد: در راستای ایجاد مدیریت جامع در استان ها، تعیین نرخ سوخت شناور مرزی به استانداری ها واگذار شد و در استان ها هم این مأموریت به معاونت های اقتصادی استانداری محول شده است.
🔹وی تصریح کرد: با تصمیم اعضای این کمیته، نرخ سوخت شناور مرزی در خراسان جنوبی همان مبلغ ۳۵ هزار تومان قبل باقی می ماند.
🔹به گفته وی؛ در صورت نیاز در آینده در خصوص این تصمیم تجدید نظر خواهد شد.
🔹سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری در ادامه به تشریح فعالیت های ترانزیتی در مرز ماهیرود پرداخت.
🔹جعفری تأکید کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری از ۳۵۰ خودرو به عدد ۷۰۰ خودروی ترانزیتی در مرز ماهیرود رسیده ایم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور