استاندار خراسان جنوبی در این روزها هر که باشد با ازمون سخت خدمت مواجه خواهد که می تواند این آزمون باعث ترقی و پیشرفت وی گردد و روزگاری نچندان دور در مناصب مهم بالاتری قد علم کرده و خدمت نماید به تجربه در سال های که از استان شدن این خطه می گذرد این موضوع ملموس بوده است و این استان محل ارتقای تعدادی زیادی از مدیران دولتی و استانداران وحتی در برخی موارد مردان حاکمیت بوده است حالا چه می خواهد ملانوری باشد یا سامانی یا هر کس دیگری… اینجا به خادم مردم بودن نیاز دارد