🔹معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت:توجه به نظام مسائل استان باید در اولویت طرح ها و ایده ها باشد.
؛ اشرفی با بیان این مطلب در دومین جلسه شورای رویداد سراسری تخصصی جهادگران علم و فناوری بر مبنای اقتصاد دانش بنیان، خاطرنشان کرد: این موضوع باید در داوری طرح های رویداد سراسری تخصصی جهادگران علم و فناوری بر مبنای اقتصاد دانش بنیان نیز مدنظر باشد .
🔹وی تصریح کرد: اقدامات بسیج علمی در قالب برگزاری (رویداد سراسری تخصصی جهادگران علم و فناوری بر مبنای اقتصاد دانش بنیان) ،طرح تانا (پارک علم و فناوری) و سایر طرح های مرتبط در بنیاد ملی نخبگان و… باید در فضایی هم افزا صورت گیرد. .
🔹به گفته وی؛ برای برگزاری موفق این رویداد باید مکانیزمی تعریف شود تا برمبنای آن کمیته های مربوطه شکل بگیرند و بر اساس آن نقش ها و نیازمندی های کمیته ها به طور کامل مشخص و اجرایی گردد.
🔹معاون استاندار ادامه داد: یکی از کارهای شاخص استان تصویب قرارگاه حمایت و تسهیلگری از تولیدات دانش بنیان و اشتغال آفرین در شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوده است.
🔹به گفته وی؛ تعدادی از کارگروه های استان نظیر شورای برنامه ریزی و توسعه ،کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تنظیم بازار از جایگاه قانونی برخوردارند و دستوراتشان ضمانت اجرایی دارد
🔹اشرفی افزود:مجوز قرارگاه حمایت و تسهیلگری از تولیدات دانش بنیان و اشتغال آفرین در شورای برنامه ریزی توسعه استان اخذ شده لذا تصمیمات حمایتی دستگاه های اجرایی از فعالیت های دانش بنیان مورد تأیید دستگاه های نظارتی نیز می باشد.
🔹وی با تأکید بر اصل دقت در کیفیت طرح ها، افزود:طرح های انتخابی برتر باید عملیاتی و دارای توجیه اقتصادی باشد تا سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری به آن طرح ورود کنند.
🔹اشرفی در پایان افزود: نقش ما باید هماهنگ کننده و تسهیل گر باشد، البته می توان از طریق استاندار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای برگزاری این رویداد در قالب طرح های پژوهشی اعتبار لازم را اختصاص داد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور