وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی ” احمد آریافر” را به عنوان مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی منصوب کرد.

، با حکم دکتر عباس علی آبادی، احمد آریافر به عنوان مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی منصوب شدند.

در حکم انتصاب دکتر آریافر آمده است: نظر به شایستگی، تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی منصوب می‌شوید. انتظار می رود با همکاری همه بخش های مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان های حاکمیتی در خدمت به مردم و کسب و کارها کوشا باشید.

گفتنی است؛ دکتر احمد آریافر درشهریورماه گذشته از سوی وزیر صنعت معدن وتجارت بعنوان سرپرست اداره کل صمت استان منصوب شده اند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور