بعد از تقسیم خراسان جنوبی مدیران زیادی از طیف های سیاسی مختلف در استان بوده اند که متاسفانه با اندک دقت در شیوه حکمرانی و مدیریت ایشان می توان ضعف های زیادی را احصا کرد که استان را در چرخه ناموزن عقب ماندگی قرار داده است مدیرانی که کارهای مدیران قبلی را اشتباه برشمرده اند و کار خود را حق . این رویه در استان کنار باندبازی های مرسوم این مدیران با صاحبان قدرت و ثروت در استان فجایع عجیب و غریب را در راه توسعه استان رقم زده است و منیت ها جای خود را به تخصص ها داده است . و جالب این اصحاب قدرت و مکنت نیز د راستان صرفا منافع خودشان و حلقه مریدانشان مهم است . توسعه استان و مردم مداری و برای ظاهرسازی است . سوال مهم این است چرا دستگاه های نظارتی از ارگان های مختلف در این بازی بزرگان به نفع مردم ورود پیدا نمیکنند؟

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور