مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از ادامه ثبت نام شانزدهمین جشنواره تعاونی های برتر خبر داد.

اشرفی در تشریح خبر گفت: در راسـتای ترویـج و توسـعه فرهنگ تعاون و آشـنایی بیش از پیش با نقش و جایگاه کسب و کارهای تعاونی در توسـعه اقتصادی و اجتماعی ایران اسـلامی و معرفی تعاونی های پیشتاز ، پیشگام و موفق؛ فرایند شانزدهمین  جشنواره ملی تعاونی های برتر در سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در حال انجام می باشد.

وی افزود: این جشواره همه ساله با هدف شناسایی و معرفی الگوهای برتر، تبیین دستاوردهای بخش تعاون و ترویج فرهنگ کار گروهی برگزار می شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در تشریح فرایند گفت: مدیران تعاونی های متقاضی شرکت در جشنواره بایستی در مهلت تعیین شده نسبت به  بهنگـــام ســازی اطلاعــات تعــاونی هــا در سامــانه جــامع و هوشـــمند بخش تعــاونی کشــور بــه آدرس http://taavoni.mcls.gov.ir اقدام نمایند.

به روز آوری کلیه اطلاعات مرتبط با تعاونی ها ، بارگزاری مدارک و مستندات مرتبط با مجامع عمومی ” آخرین مجمع عمومی عادی تعاونی یا مجمع فوق العاده تطبیق اساسنامه تعاونی با بخش تعاونی مصوب سال ۱۳۹۳ ” اطلاعات اعضای تعاونی ، اطلاعات شـاغلین در تعاونی ، صورت های مالی و گزارش های حسابرسـی تعاونی از سال۹۶ تا ۹۹ و به روز آوری اطلاعـات اعضای هیات مدیره و بازرسین تعاونی از جمله مواردی بود که مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به اهمیت ویژه آن تاکید کرد.

وی افزود: متقاضیان تا ۱۸ خردادماه سالجاری مهلت دارند تا نسبت به هنگام سازی اطلاعات در سامانه جامع و هوشـمند بخش تعاونی کشور اقدام کنند.

اشرفی در ادامه فرایند گفت: تعـاونی هایی که نسـبت به بهنگام سازی اطلاعات در موعـد مقرر اقـدام کرده و واجـد شـرایط لازم برای شـرکت در جشـنواره باشند از ۱۹ خردادماه به مدت یک ماه، از امکان تکمیل پرسشـنامه اختصاصـی شانزدهمین جشـنواره ملی تعاونی های برتر و بارگزاری مـدارک و مسـتندات لازم در سامانه صدرالاشاره برخوردار خواهند بود.

 این مقام مسئول ادامه داد:  پس از انجام مراحل الف و ب،صـحت سـنجی مدارک و مستندات و فعالیت تعاونی های کسب کننده بالاترین امتیاز در گرایش های گوناگون توسط کارگروه علمی جشنواره در اداره کل انجام خواهد شد و تعاونی های کسب کننـده بالاترین امتیازات به عنوان تعاونی برتر استانی ” و تعـاونی های دارای امتیاز ممتاز در هر گرایش ” به عنوان تعاونی برتر ملی انتخاب خواهند شد.

** مراسم تجلیل و تکریم تعاونی های برتر اسـتانی با حضور مقامات ارشد اسـتانی و معرفی تعاونی های برتر ملی با حضور مقامات ارشد کشوری در هفته تعاون( ۲۰-۱۳ شهریور) برگزار خواهد شد.